မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, June 30, 2010

လူ႕တန္ဖုိး ျဖတ္နည္း
`လူ႕တန္ဖုိး` ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ ကၽြန္ေတာ္ ယခင္က မၾကာဖူးခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဗဟုသုတ နည္း၍ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခုေခတ္မွသာ `လူသားတုိ႕၏ တန္ဖုိးမ်ား` အဂၤလိပ္လုိ (Human Values) ဟူေသာ စကားအသံုးအႏွဳန္းကုိ စာအေရးအသား အခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႕ဖူး ဖတ္ဖူးပါသည္။ ထုိေ၀ါဟာရစုမွသည္ လူ႕တန္ဖုိး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ေပၚထြန္းလာသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

            မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ လူျဖစ္လာလွ်င္ လူ၏ ဂုဏ္အေလ်ာက္ တန္ဖုိးရွိရေပမည္။ လူတုိင္းမွာ တန္ဖုိးရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါ၏။ သုိ႕ေသာ္ တန္ဖုိးအဆင္အနိမ့္အျမင့္ ရွိမည္သာ ျဖစ္၏။ လူျဖစ္လာကတည္းက တိရစၦာန္တုိ႕ထက္ တန္ဖုိးရွိရမည္ဟူေသာ စကား၌  ျခြင္းခ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕လူတုိ႕သည္ ရုပ္ပစၥည္းအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ၏ ပံုပန္းသဏၳန္ ရွိ၏။ လူတုိ႕၏ လွဳပ္ရွားမွဳလည္း ရွိႏုိင္၏။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူတုိ႕သည္ စိတ္ေနစိတ္ထားအားျဖင့္ အလြန္ အဆင့္နိမ့္သည့္ အေလ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိရစၦာန္တုိ႕ေလာက္မွ် တန္ဖုိး မရွိၾကေခ်။ သူတုိ႕ကုိ `` လူ႕တိရစၦာန္`` ဟုပင္ ေခၚသူတုိ႕က ေခၚၾကသည္။

            လူျဖစ္ျငားေသာ္လည္း တိရစၦာန္အခ်ိဳ႕ထက္ပင္ ေကာက္က်စ္ၾကသည္။ ယုတ္မာၾကသည္၊ ရက္စက္ၾကသည္။ ရက္စက္မွဳသည္ လူအခ်ိဳ႕၌ ရွိ၏။ တိရစၦာန္အခ်ဳိ႕သည္ သားေကာင္မ်ားကုိ ကုိသတ္ၾကသည္။ ယင္းသည္ သူတုိ႕၏ သဘာ၀မွ်သာ ျဖစ္သည္။ တိရစၦာန္အခ်ိဳ႕၏ အျပဳအမူတုိ႕သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ရက္စက္သည္ဟု မဆုိသာ။ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သားရဲ တိရစၦာန္တုိ႕သည္ သားေကာင္ကုိ အစာအျဖစ္သာ ျမင္၏။ ႏွိပ္စက္လုိေသာ သေဘာမရွိေပ။ သဘာ၀အေလ်ာက္ အစာအျဖစ္ ကုိက္စားၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရက္စက္မွဳႏွင့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းတုိ႕ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
           
 လူအခ်ုိဳ႕သည္  တိရစၦာန္တုိ႕ႏွင့္ မတူ၊ ယုတ္မာၾကသည္။ တိရစၦာန္တုိ႕ကုိ ယုတ္မာသည္ဟု စြပ္စြဲလွ်င္ မွားလိမ့္မည္။ ယုတ္မာမွဳ၊ ရက္စက္မွဳတုိ႕သည္ စိတ္ဆႏၵ၏ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ရက္စက္လုိေသာ ဆႏၵ၊ ရက္စက္ေသာ ေစတနာ၊ ထုိနည္းအတူပင္ ယုတ္မာမွဳသည္လည္း စိတ္ေနစိ္ထားအေပၚတြင္ တည္သည္။ စိတ္ထားႏွင့္ ဆႏၵတုိ႕ေၾကာင့္ ေစတနာေပၚလာသည္။ ေကာင္းေသာစိတ္ထားႏွင့္ ေကာင္းေသာ ဆႏၵတုိ႕မွ ေကာင္းေသာ ေစတနာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မေကာင္းေသာ စိတ္ထားႏွင့္ မေကာင္းေသာ ဆႏၵတုိ႕မွ မေကာင္းေသာ ေစတနာသည္ ေပၚလာေခ်သည္။ ေစတနာသည္ ကံျဖစ္၏။ ေစတနာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာက လွဳပ္ရွားသည္။ ေစတနာမေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းမွဳကုိ ျပဳ၏။

ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒီတုိ႕သည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ၾသဇာလႊမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယခု၌ မူ ရုပ္ႏွင့္ နာမ္တုိ႕၏ အညမည သေဘာတရားကုိ လက္ခံလာၾကရသည္။ `` စိတ္သည္ ကုိယ္ကုိ လႊမ္းမုိး၏။ `` အဂၤလိပ္လုိ (Mind Over Body) ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္သည္ အေနာက္တုိင္း၌ ထြန္းကားလာေပၿပီ။ သုိပါလ်က္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သိပၸံပညာရွင္တုိ႕က စိတ္သည္ ထင္မိေယာင္မွား အရာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ (Mind is an illusion) ဆုိေနၾကတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအဆုိကုိ ထုိပညာရွင္ႀကီးတုိ႕လုိ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ၊ သာမန္အျမင္သာရွိေသာ သာမန္လူတုိ႕က ၿပံဳၚၾကသည္။ ``သိပၸံပညာရွင္တုိ႕ဟာ စိတ္က အရာရာကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႕ ဘယ္ေတာ့ ၀န္ခံမွာလဲ`` ဟု စာဖတ္သူတစ္ဦးက ဆုိလုိက္သည္။

လူ႕တန္ုဖုိးကုိ အကဲျဖတ္ရာ၌ ပထမဦးစြာ `` စိတ္သည္ ပဓာန`` ဟုူေသာ အမွန္တရားကုိ အေျခခံရ ေပလိမ့္မည္။ ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒီတုိ႕၏ မွားေသာ အျမင္ကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိိင္ ပယ္ရေပမည္။ လူတစ္ေယာက္၌ တန္ဖုိးမည္၍မည္မွ် ရွိသည္ကုိ စိစစ္ၾကည့္ရာ၌ မွတ္ေက်ာက္သံုးခု ရွိသည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ ``သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ `` ဟူ၍ပင္။

``သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ`` ဟူေသာေ၀ါဟာရ သံုးလံုး၌ ဘာသာေရး ၾသဇာပါသည္ဟု ဆုိခ်င္ဆုိၾကမည္။ ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာေရး၊သာသနာေရးဟူသည္ ``အဆံုးအမ`` ျဖစ္၏ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး ခြဲျခား၍ အေကာင္းကုိယူ၊ အဆုိးကုိပယ္ရန္ ဆံုးမ ေပးေရးပင္ ျဖစ္၏။
ေလာက၌ အက်ဳံဳး၀င္ေသာ အရာတုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းသည္ ``ေလာကီ`` ျဖစ္၏။ ေလာကမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္ေစျခင္းသည္ ``ေလာကုတၱရာ``  ဗုဒၶျမတ္စာြာသည္ ေလာကီး၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ``မဂၤလသုတ္`` တရားေတာ္ကုိ အညတရ နတ္သားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ သည္။ ေလာက၌ က်က္သေရ မဂၤလာရွိေသာ ေျပာဆုိျပဳမူ က်င့္ႀကံႏုိင္ေစရန္ ေလာကီး လူသားတုိ႕အဖုိ႕ ေလာကုတၱရာ အက်ဳိးကုိ ညႊန္ျပ ေဟာၾကားေတာ္မူရာ တြင္ ပထမဦးစြာေပးေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ``လူမုိကိကုိေရွာင္၊ ပညရွိကုိဆည္းကပ္`` ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဤဆံုးမခ်က္၌ လူႏွစ္မ်ဳိးကုိ ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ``ဗလနံ=လူမုိက္၊ ပ႑ိတ=ပညရွိ`` ဟူ၍ပင္။ တစ္နည္းဆုိရပါမူ လူတုိ႕တြင္ မုိက္ေသာသူ၊ လိမၼာေသာသူ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြဲျပားလ်က္ ရွိ၏။ လူမုိက္ကုိ ေရွာင္ပါဟူရာ၌ လူမုိက္ကုိ အေပါင္းအသင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း လူမုိက္မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ လူမုိက္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းလွ်င္ လူမုိက္၏ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အက်င့္စိရုိက္တုိ႕ ကူးစက္လာမည္သာ ျစဖ္၏။ လူလိမၼာသည္ ပညာရွိျဖစ္၏ ပညရွိသည္ အေကာင္း အဆုိး၊ အယုတ္ အျမတ္ကုိ ခြဲျခားသိျမင္ေသာ ၪာဏ္သတၱိရွိ၏။ပညရွိႏွင့္ ေပါင္းသင္း၍ နည္းနာခံယူလွ်င္ သင္လည္း  ပညရွိ ျဖစ္မည္ဟူ၍ပင္။

``သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ`` ကုိ ျမန္မာျပန္လုိက္ပါူ အက်င့္ေကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာမွဳ၊ အေကာင္းအဆုိး ခြဲျခားေ၀ဖန္ႏုိင္စြမ္းတုိ႕ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဂုဏ္အင္ လကၡဏာတုိ႕ျဖင့္္ ျပည့္စံုသူသည္ ပညရွိဟု ဆုိလွ်င္ ထုိဂုဏ္အင္ လကၡဏာမ်ား ကင္းမဲ့သူသည္ လူမုိက္ သို႕မဟုတ္ လူ႕တန္ဖုိးမရွိသူ ဟူ၍ပင္။

သီလဟူေသာ အက်င့္(ကုိယ္က်င့္တရား) ရွိသူသည္ မဟုတ္မမွန္ရာမလုပ္၊ မဟုတ္မမွန္ရာ မေျပာသျဖင့္ ``ရုိးသားမွဳ`` ရွိ၏။ သမာဓိဟူသည္ ``တည္ၾကည့္ျခင္း`` ျဖစ္သည္။ ဆြဲေဆာင္ရာသုိ႕ မယိ္မ္းမပါဘဲ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႕ စိတ္ခုိင္ေသာေၾကာင့္ ``သိကၡာ``ဟူေသာ က်င့္၀တ္သည္ မပ်က္မျပားဘဲ ခုိင္ၿမဲေလမည္သာ ျဖစ္၏။ ``သိကၡာ သမာဓိ`` ဟူ၍ တြဲဖက္၍ ဆုိၾကည္သည္။

သီလ ႏွင့္ သမာဓိ ျပည့္စံုလွ်င္ အေကာင္းအဆုိး၊ အမွားအမွန္တုိ႕ကုိ ခြဲျခားေ၀ဖန္ ပုိင္းျခားႏုိင္စြမ္း ေပၚထြန္းလာ၏။ ထုိအစြမ္းသတၱိသည္ ``ပညာ`` ျဖစ္ေပသည္။

အသိပညာ၊ အတက္ပညာဟူ၍ ပည၏ အဓာယတၱတုိ႕သည္ ျဖာထြက္လ်က္ရွိ၏။ အသိပညာသည္ အရာရာကုိ သိတက္ေသာ စြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးတုိ႕ကုိ အရင္းခံတုိင္း သိျမင္တက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အတက္ပညာသည္ကား လုပ္ငန္းႀကီငယ္တုိ႕၌ တက္ကၽြမ္းမွဳကုိ ဆုိလုိသည္။ ေၾကာင္းက်ဳိးေျမာ္ျမင္ သိျမင္တက္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတက္ကၽြမ္းမွဳ စြမ္းရည္တုိ႕တြငသ္ ပထမ အမ်ဳိးအစားသည္ ``ပညာ`` အစစ္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသည္ ``အတက္`` ျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးသည္ လုိအပ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ အသိပညာရွင္သည္ လမ္းေဖာက္ရန္ ပံုစံခ်ေပးသူ ျဖစ္၏။ အတက္ပညာရွင္က ထုိပံုစံကုိ ယူ၍ လမ္းေဖာက္သည္။

အတက္ပညာရွင္တုိ႕ထဲမွ အသိပညာရွင္ ထြက္ႏုိင္သည္။ အသိပညရွင္ကလည္း လုပ္ငန္းတက္ကၽြမ္းမွဳ ရွိႏုိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အတက္ပညာရွင္တုိ႕တြင္ သီလ ပ်က္သူမ်ား၊ သမာဓိ မရွိသူမ်ား ရွိတက္သည္။ အသိပညာရွင္မ်ားမွာမူ ေရွ႕မွဆုိခဲ့ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ မျပည့္စံုလွ်င္ အသပညာရွင္ဟု မေခၚဆုိထုိက္ေပ။ ဆုိးမုိက္ ယုတ္မာေသာ အသိပညာရွင္ ဟူ၍ မရွိစေကာင္းေပ။

လူ၏ တန္ဖုိးအစစ္သည္ အက်င့္သီလ အေပၚတြင္ ရွိ၏။ သီလေၾကာင္၊ သီလပ်က္တုိ႕သည္  ေလာကီ  ေရးရာမ်ားတြင္ မည္မွ်ပင္ အထက္တန္းေရာက္ေနေသာ္လည္း တန္ဖုိး မရွိၾကေခ်။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ပညာရွိသည္ ပညာတက္ဟူ၍မဟုတ္ေပ။ အတက္ပညာ တက္ကၽြမ္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတက္ကၽြမ္းသည္ ျဖစ္ေစ သီလ၊ သမာဓိ ရွိလွ်င္ ပညာရွိဟု ေခၚဆုိရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ပညာရွိသည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၏။

တက္တုိး
{အေတြးအျမင္၊ စာစဥ္(၁၂၈}။ စက္တင္ဘာ၊၁၉၉၇}
ေဇာ္သိခၤ

Monday, June 28, 2010

ေရွ႕ေနစကား


တစ္ခါတုန္းက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ဟိုလူလာပါ ဒီလူလာပါနဲ႔ ေခၚေျပာ ေျပးလႊားၿပီး လူေတြ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ 
ျဖစ္ေနၾကတယ္။ဒါကိုမနက္ေစာေစာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာတဲ့ အဖိုးႀကီးတစ္ေယာက္က ေတြ႕ေတာ့ 
““ဘာေတြမ်ား ဒီေလာက္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ““လို႔ ေမးတယ္။ ဒီေတာ့ လူတစ္ေယာက္က
““ဒီအိမ္က ေ႐ွ႕ေနႀကီး ဆုံးသြားလို႔အဘရယ္။ ကူးတို႔ခထည့္ဖို႔ဟာ ပါးစပ္ၿဖဲလို႔မရလို႔အခက္ေတြ႕ေနတာပါ““လို႔ ေျဖတယ္။
““ငါ့တူတို႔က တယ္ခက္တာပဲ။ မွတ္ထားကြ။ ေရွ႕ေနဆိုတာ ေငြတစ္မတ္ေလာက္နဲ႔မ်ား ဘယ္ေတာ့မွ ပါးစပ္မဟဘူး။
  တစ္ေထာင္ေလာက္ လႈပ္ျပမွ ဟတာကြ““လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
ဒီေတာ့မွ အႀကံရသြားၾကၿပီး တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိတဲ့ ေငြအထပ္လိုက္ကို ေရွ႕ေနအေလာင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာေရွ႕မွာ ခါျပလိုက္တယ္။ 
အဲဒီလိုလုပ္လို႔ ေရွ႕ေနအေလာင္းက အလိုလို ပါးစပ္ဟလာေတာ့မွ တစ္မတ္ေစ့ကို ကဗ်ာကသီ ပစ္သြင္းလိုက္ရတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ အေလာင္းကို သခ်ၤဳိင္းပို႔ၾကတယ္ေပါ့ဗ်ာ။သခ်ၤဳိင္းေရာက္၊ အသုဘပို႔တဲ့သူေတြကလဲ ျပန္ကုန္ၾကေတာ့မွ စ႑ာလေတြကလဲ 
ေျမျမွဳပ္ဖို႔ က်င္းတူးၾကတာေပါ့။ စ႑ာလေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ တပည့္ေတြကို ခိုင္းထားၿပီး တစ္ေနရာမွာ 
အရက္ထိုင္ေသာက္ေနတာေပါ့။ က်င္းတူးၿပီးလို႔ အေခါင္းကို က်င္းထဲခ်၊ ေျမဖို႔႐ုံပဲ ရွိေသးတယ္။ မေသဘဲ ေမ်ာေနတဲ့ ေရွ႕ေနက 
သတိရလာၿပီး အထဲကေန အေခါင္းကို ထု။ ငါမေသဘူး ငါ့ကို အျပင္ထုတ္ေပးၾကပါလို႔ ေအာ္ေျပာတယ္။ တပည့္စ႑ာလေတြလဲ 
ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆီ ေျပးလာၾကတာေပါ့။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက “ဟိတ္ေကာင္ေတြ ဘာျဖစ္ေနၾကတာလဲ 
ထိတ္ထိတ္ျပာျပာနဲ႔““ လို႔ ေမးလိုက္ေတာ့
““ဆရာ ... အေခါင္းထဲက ေရွ႕ေနမသာက သူမေသဘူးလို႔ေျပာေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပးလာတာ““ လို႔ ေျဖတယ္။
ဒီေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက
““မင္းတို႔ကြာ ...... ေရွ႕ေနစကားမ်ား ယုံယုံၾကည္ၾကည္လုပ္လို႔။ ျမွဳပ္သာပစ္လိုက္”” လို႔ ေျပာလိုက္သတဲ့။

အခုတေလာ ဘေလာ့မွာတင္ဖုိ႕ ဘာမွ ပုိ႕စ္ အသစ္မရွိေသးတာ နဲ႕မုိ႕ ေမးထဲေရာက္လာတဲ့ ဟာသေလးေတြ ကို စာဖတ္သူသို႕ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ရတာပါ။ တကယ္လုိ႕ ဖတ္ဖူးၿပီးသား ဆုိရင္လည္း.. ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ၿပီးဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ မရယ္မိရင္တာ့ ၿပံဳးေတာ့ ၿပံဳးမိလိမ့္မယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။
ေဇာ္သိခၤ


Thursday, June 24, 2010

အစုန္ေလာ အဆန္ေလာ


 


အစုန္ေမွ်ာက ...

ေမွ်ာေလေမွ်ာေလ ၊ စုန္သည့္ေရတြင္

စုန္ေလနက္ေလ ၊ ေနာက္က်ိေပ၏ ။


အေၾကျမစ္ရပ္ ၊ လွဳိင္းပုပ္ခတ္၍ 


ျဖတ္ျဖတ္မူးေမာ ၊ ေရလွ်င္ေၾကာတြင္


က်ယ္ေျပာသမွ် ၊ ပင္လယ္၀သို႕


ေရာက္ရမၾကာ ၊ ေလွနာ၀ါသည္


ေရမွာပ်က္စီးလိမ့္တကား။   ။

ေရဆန္တက္က


တက္သည္ႏွင့္မွ် ၊ ေလွာ္ခတ္ရ၏


လုံ႕လႀကီးစြာ အားထုတ္ပါေသာ္


ျမစ္ညာရပ္ဆီ ၊ ေရလည္းၾကည္၏


ၾကည္သည့္ေရတိမ္ ၊ ၿငိမ္လည္းၿငိမ္၏


ၿငိမ္သည့္ေရတက္ ၊ ျမင့္ကာတက္၍


ေလွာ္လ်က္မနား ၊ ဆက္၍သြားေသာ္


ျမစ္ဖ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ၊ ကမ္းသုိ႕ေပါက္ကာ


ေရာက္လိမ့္ လမ္းဆံုးသို႕တုိင္တည္း......

အို......အေဆြ.........


ေလွမွာ ထုိင္လုိက္ ၊ အစုန္ႀကိဳက္သလား?


ေမာဟုိက္ေလွာ္သြား ၊ အဆန္သြား မလား?
ဒီကဗ်ာေလးက အရင္ျပတ္သြားတဲ့ ဘေလာ့မွာလည္း တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီ ဘေလာ့မွာတင္ခဲ့တုန္းက ေတာ့ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလး ျဖစ္တာရယ္ ၿပီးေတာ့ ဘ၀မွာ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ေနၾကရတဲ့ သူေတြအတြက္.. အားေဆးတစ္ခြက္ အေနနဲ႕  ျဖစ္ေစတာရယ္ ေၾကာင့္ အခုဘေလာ့ မွာလည္း ျပန္လည္လုိ႕ တင္ေပးလုိက္ရပါတယ္။ ဒီကဗ်ာေလးကုိ ကၽြန္ေတာ္လည္း အရမ္းႀကိဳက္လြန္းလုိ႕ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း ဒီကဗ်ာေလးထဲက စာသားေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တြန္းအားေပးခဲ့တာေတြ ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက မဂၢဇင္း တစ္အုပ္မွာ ဖတ္ဖူးခဲ့တာေလးကုိ သိမ္းထားမိခဲ့တာပါ။ ကဗ်ာေလးကုိ ေရးစပ္ သူကေတာ့ ကုိလုိနီေခတ္… သူရေဇာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတုိ႕အားလံုးလည္း..  
ေလွမွာ ထုိင္လုိက္ၿပီးေတာ့ ၊ အစုန္ကုိပဲ ေမ်ာလုိက္သြားၾကမလား…?
ေမာဟုိက္ေလွာ္သြား ၊ အဆန္ကုိပဲ ေလွာ္ခတ္သြားၾက မလား? ဆုိတာကုိ… စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆႏၵျပဳရင္း…..
ေဇာ္သိခၤ

Wednesday, June 23, 2010

ဘ၀ အေမာေျပ ေလးမ်ား မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး

သားသမီး ၈ ေယာက္ရိွျပီး လက္ရွိကိုယ္၀န္ အမႊာပူးလြယ္ထားရေသာ လူနာအား ဆရာ၀န္ကေလးက ေမးျမန္းေနသည္..
"ဒါ... ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္လဲ"
"၉ ေယာက္ေျမာက္ပါဆရာ..."
"ဟင္ ဟုတ္လား..... သားေၾကာမျဖတ္ေသးဘူးလား ....... အမ်ိဳးသားကဘာလုပ္သလဲ.."
"ဆရာရယ္... အမ်ိဳးသားကဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ က်မ ကေလးတစ္ေယာက္ျပီး
တစ္ေယာက္ေမြးေနတာသာ ၾကည့္ပါေတာ့ရွင္.."

သူ႔အလွ

သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ စကားေျပာေနၾကသည္....
"သူငယ္ခ်င္း ..... ခုငါႀကိဳက္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးက ေတာ္ေတာ္ကိုလွတာကြ"
"ဟုတ္လား "
"ေအး.... သူ႔မ်က္ခံုးေလးေတြက ဇင္ေယာ္ေတာင္ေလးေတြလိုပဲ..... မ်က္လံုးေလးကလည္း ေရႊသမင္မ်က္လံုးေလး... သူ႔လည္တိုင္ကေလးဆိုရင္ ဗ်ိဳင္းကေလးလိုပဲ .....
လမ္းေလွ်ာက္ရင္လည္း ဆင္မယဥ္သာေလး...."
"ဟင္.....ဟုတ္လား........ဒါဆို မင့္ေကာင္မေလးက လူနဲ႔ မတူဘူးေပါ့... "

နားလည္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမွ ေတာင္သူဦးႀကီးတစ္ေယာက္ ရန္ကုန္သို႔လာလည္သည္...ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ျပီးေနာက္ ဘုရားသြားရန္အတြက္ လိုင္းကားတက္စီးသည္...ေဘးခံုတန္းတြင္ တစ္ေနရာစာထိုင္လို႔ရႏိုင္သည္ကို ေတြ႕သျဖင့္ ထုိင္ေနေသာမိန္းကေလးအား ေျပာလိုက္သည္...
"သမီး...... ဟိုဘက္နည္းနည္းတိုးပါလား ...... အဘ ဖင္ကေလးခ်ခ်င္လို႔"
"ဘာ..... ရွင္ ရိုင္းလွခ်ည္လား ...... အသက္ကိုမွ အားမနာ... မဖယ္ေပးႏိုင္ဘူး.... ဟြန္း.."
"ဒါဆိုလည္း ရပါတယ္ကြယ္ .... အဘ ေနာက္ကပဲ တြယ္လိုက္ေတာ့မယ္....."

ဘယ္လိုလဲ

ဆရာျဖစ္သူက တပည့္မ်ားအား အလုပ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လုပ္ရန္ ဆံုးမေနသည္
"ေအး ငါ့တပည့္တို႔ .... မင္းတို႔ မေသမခ်င္းမွတ္ထား ...... ဘယ္အလုပ္မဆို ေအာက္ေျခကစရတယ္ကြ...
ျပီးမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေပၚကို တက္ရတယ္..."
တပည့္တစ္ေယာက္ကေမးသည္..
"ဆရာ ..... ေရတြင္းတူးရင္ေကာ ဟင္..."

ပညာရွိ

ပညာရွိႀကီးတစ္ဦးက သူ႔တပည့္အား မွာၾကားေနသည္....
"ငါ့တပည့္ ဆရာ့ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေပးကြာ "
တပည့္က ဆရာ့ဗီရိုထဲမွ အေတြးအေခၚစာအုပ္ကို ယူလာသည္...
"နိမ့္ေသးတယ္.... ျမင့္တာယူခဲ့"
ေနာက္တစ္ခါ ေဗဒင္ပညာ စာအုပ္ကို ယူေပးျပန္သည္...
"နိမ့္ေသးတယ္ "
ေနာက္တစ္ခါ ခႏၶာေဗဒ က်မ္းစာအုပ္ ယူလာေပးသည္.....
"နိမ့္ေသးတယ္"
ေနာက္တစ္ခါ နကၡတ္ပညာအေၾကာင္းစာအုပ္ကို ယူေပးျပန္သည္.....
"မရဘူး.... နိမ့္ေသးတယ္..."
တပည့္ျဖစ္သူ စိတ္ရႈပ္လာသျဖင့္ဆရာအားေမးသည္...
"ဆရာခင္ဗ်ား.... ဒီစာအုပ္ေတြက ဆရာ့ဆီမွာ ရွိတဲ့ အျမင့္ဆံုး
စာအုပ္ေတြပါခင္ဗ်ာ..... ဒါေတြကိုေတာင္ ဆရာက နိမ့္ေသးတယ္ဆိုေတာ့
ဘယ္လိုစာအုပ္မ်ိဳးကိုမ်ား အလိုရိွတာပါလဲခင္ဗ်ာ......"
"အိမ္း..... ေန႔လည္ တေရးတေမာ ေခါင္းခု အိပ္လို႔ရေအာင္ ျမင့္တဲ့
စာအုပ္လိုခ်င္တာကြ..." 

ဆရာႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးေဆးလံုး


တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာမွာ စုန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ေသာင္းက်န္းေနေလသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ႀကံရာမရ သည့္ႏွင့္ တၿခားနယ္မွ အထက္လမ္းဆရာႀကီးကို သြားပင့္ၾကေလသည္။ မၾကာမွီ ထိုဆရာႀကီး ႏွင့္ သူ၏ တပည့္  ေရာက္လာ ကာ စုန္းမႀကီးကို ပညာၿပိဳင္ရန္ ခ်ိန္းေလသည္။ စုန္းမႀကီး ႏွင့္ ဆရာႀကီးတုိ႕သည္ ရြာ ထိပ္ရွိ  ကြင္းၿပင္တြင္ ပညာၿပိဳင္ၾကမည္ ၿဖစ္ေလရာ ရြာသားမ်ားလည္း ရြာလံုးကၽြတ္မွ် အားေပး ၾကေလ သည္။
ဆရာႀကီး- ဟယ္ စုန္းစုတ္ ဒီရြာက အၿမန္ထြက္သြားစမ္း
စုန္းမ- ဆရာစုတ္ နင္ကေရာ ဘယ္ေလာက္စြမ္းလို႕လည္း
ဆရာႀကီး- သိၾကေသးတာေပါ့
ဟုဆိုက သူတပည့္ ဘက္ကိုလွည့္ ၿပီး“ ေပးစမ္းငါ့ရဲ႕ ေဆးႀကိမ္လံုး “
တပည့္ထံမွ ေဆးႀကိမ္လံုးယူၿပီး ပါးစပ္က ဂါထာရြတ္ကာ ေဆးႀကိမ္လံုးၿဖင့္ ေၿမႀကီးကို ရိုက္လိုက္ ေလသည္။ သို႕ေသာ္ စုန္းမႀကီးက မၿဖံဳ။ ဘာမွမၿဖစ္သည့္ အၿပင္ တဟီးဟီး ေတာင္ရီေနေသးသည္။ ထိုအခါဆရာႀကီးက တပည့္ ေပးစမ္း ေရမန္း  ဟုဆိုကာ ေရမန္းၿဖင့္ ပက္ၿပန္ေလသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ည္း အႏွီး ပင္။ ဆရာႀကီး
၏တပည့္ၿဖစ္သူမွာ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ေတြၿပန္ေနေလၿပီ။ ဆရာႀကီးမွ တဖန္ေဆးလံုး တစ္ လံုးထုတ္ၿပီး  မန္းၿပန္ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုေဆးလံုးၿဖင့္ ေပါက္လိုက္ေသာ္လည္း စုန္းမႀကီး မွာ မၿဖံဳေခ်။ ဆရာစုတ္နင့္ ပညာ ကုန္ၿပီလားဟုေတာင္ေမးေနေသးသည္။ တပည့္ၿဖစ္သူမွာ ေၿပးဖို႕ၿပင္ေန ေလၿပီ။ ဆရာႀကီးက  မေၾကာက္ရန္ေၿပာၿပီး “ေပးစမ္း ငါ့ ေဆးလြယ္အိတ္“ ဟုဆိုကာ တပည့္ ထံမွ လြယ္အိတ္ကို ယူ၍အထဲမွ
လက္သီးဆုတ္ခန္႕ ရွိေသာ ေဆးလံုးႀကီး တစ္လံုးကို ထုတ္ကာ ပါးစပ္နားေတ့ မန္းမႈတ္ၿပီး လွ်င္ စုန္းမႀကီး ထံသို႕ ပစ္ေပါက္ လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါမွ မီးလံုးႀကီးပြင့္ သြားၿပီး စုန္းမႀကီးမွာ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာၿဖစ္သြားေလေတာ့ သည္။ ရြာသူရြာ သားမ်ား မွာ ဆရာႀကီးကို အလြန္ အမင္း ယံုၾကည္ ေလးစားသြားၾကၿပီး လက္ေဆာင္ မ်ား စြာကန္ေတာ့ လိုက္ ၾကေလသည္။ အၿပန္ခရီးတြင္ တပည့္ကေမးေလသည္။ “ဆရာႀကီး ၊ ဆရာႀကီး  ေနာက္ဆံုးထုတ္လိုက္တဲ့ေဆးက ဘာလဲဗ်။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ခါမွ မၿမင္ဘူးပါလား“ ထိုအခါ ဆရာႀကီးက ေဘးဘီကို ၾကည့္ကာ ေလသံကို ႏွိမ့္လိုက္ၿပီး “ဘယ္သူ႕မွာ ေလွ်ာက္မေၿပာနဲ႕ ကြ အဲဒါ ဂ်ပန္ေတြဆီက လိုက္တဲ့ လက္ပစ္ဗံုး“ ဟူ၏။သရဲ ထင္လို႕ပါ


တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္သည္ မနက္ ေ၀လီေ၀လင္း အခ်ိန္တြင္ သခ်ၤ ိဳင္းကုန္းနားမွ ၿဖတ္သြားရာ ေၾကာက္ သၿဖင့္ သုတ္သုတ္ သြားေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာက္မွာ သူ႕ေနာက္သို႕ ကပ္လိုက္လာေသာ ေၿခသံ ၾကားေလသည္။ သူသည္ ၾကက္သီး ေမႊးညင္းမ်ား ထလာကာ ပိုၿပီး ၿမန္ၿမန္ေလွ်ာက္ရာ ေနာက္က ေၿခသံ ကလည္း ပိုၿမန္လာေလသည္။ ေၿခသံက ကပ္လာသၿဖင့္ သူေနာက္လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ ေခါင္းႀကီး ႀကီး ကုိယ္ လံုးေသးေသး သရဲကို ေတြ႕ရသၿဖင့္ ေအာင္မေလး ဟုေအာ္ကာ ေၾကာက္ေၾကာက္ ႏွင့္ သရဲေခါင္းကို ေၿခေထာက္ ႏွင့္ကန္ေၿပးေလသည္။ လူစလူနေတြ႕ေသာ ေနရာ ေရာက္မွ လူေတြက သူ႕ကို မနည္း ႏွာႏွပ္ ယူရေလသည္။ သူကရွင္းၿပသည္။ “သရဲႀကီး ဗ်ာ ေခါင္းက အႀကီးႀကီး ကိုယ္လံုးက ေသးေသးေလး“ အၿခားသူေတြလည္း ေက်ာခ်မ္းကုန္ ၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကေလးေလး တစ္ေယာက္ ေတာင္းအႀကီးႀကီး ရြက္ၿပီး ငိုမဲ့ ငိုမဲ့ ၿဖင့္ ေရာက္ လာကာ “ဒီလူႀကီး ေတာ္ေတာ္ ဆိုးတဲ့လူႀကီး ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္မွ သရဲေၾကာက္လို႕ သူ႕ေနာက္က ကပ္လိုက္ပါတယ္ ဆို ကၽြန္ေတာ့္ ကို ကန္ၿပီးထြက္ေၿပးတယ္“ ဟူ၏။ 
Source:  : forward mail 
ေဇာ္သိခၤ


Monday, June 21, 2010

ကမၻာ့ဖလား ဗုိလ္စြဲခဲ့ ေသာ ႏုိင္ငံ မ်ား


ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ ရာသီမွာ ကမၻာ့ဖလား ပြဲေတြ ရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ သိခ်င္သူမ်ား အတြက္ ဒီ ဇယားေလးကုိ ျပန္လည္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီဇယား ေလး ရရွိလာခဲ့တာကေတာ့ ေန႕လည္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆီမွာ အျပင္က လူ သံုးေယာက္ေလာက္က 2002 ခုႏွစ္က ဗုိလ္လုပြဲ မွာ ဘရာဇီးနဲ႕ ဂ်ာမဏီတုိ႕ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဗုိလ္လုပြဲ  ရလဒ္ ကို သိခ်င္တယ္ ဆုိလုိ႕ ရွာခုိင္း တာ နဲ႕ အခု ဒီဇယားေလး ကို ေတြ႕ရွိခဲရတာပါ။...... အခု ဒီဇယားေလး နဲ႕ အတူ ဗုိလ္စြဲခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြ နဲ႕ အိမ္ရွင္ အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ တဲ့ ႏုိင္ငံ ေတြအျပင္ ဗုိလ္လုပြဲ နဲ႕ တတိယေနရာ လုပြဲမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ Results ေတြကုိပါ သိရေအာင္လုိ႕ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္.....
ကမၻာ့ ဖလား ေဘာလံုးပြဲမ်ား ကုိ 1930  ျပည့္ႏွစ္မွာ အိမ္ရွင္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ဥရုေဂြး ႏုိင္ငံ က စတင္ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီႏွစ္မွာ ပဲ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ဆုဖလားႀကီးကုိ ရရွိသြားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ ကေတာ့ အိမ္ရွင္ ဥရုေဂြး ႏုိင္ငံ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ရရွိသြားတာကေတာ့ အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တတိယ ရရွိသြားတဲ့ ႏုိင္ငံကေတာ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူစြာပဲ ေနာက္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ ခဲ့တဲ့ ကမၻာဖလား ပြဲ မွာ ဘယ္ႏုိင္ငံ မွာ က်င္းပၿပီးတာ့ ဘယ္အသင္းကျဖင့္ ဆုဖလားႀကီး ရရွိသြားတယ္ ဆုိတာ ကုိေတာ့ ေအာက္မွာ ဇယားေလး နဲ႕ပဲ ေဖာ္ျပေပးသြားလုိက္ပါမယ္။ 1942 ခုႏွစ္နဲ႕ 1948 ခုႏွစ္ေတြ မွာေတာ့ ပထမ ကမၻာစစ္ နဲ႕ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေတြ ေၾကာင့္ က်င္းပ ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ေတာ့္ ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္အတုိင္း က်င္းပ သြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ 2010 မွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ မွာ က်င္းပ ေနတဲ့ ကမၻာ့ ဖလား ေဘာလံုးပြဲ ႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဗုိလ္လုပြဲ မွာ ဘယ္အသင္းေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဘယ္အသင္းက 2010 ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမၻာ့ ဖလားဆုႀကီးကုိ ရရွိသြားမယ္ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္ၾကရေအာင္စုိ႕ဗ်ာ..... ။


 အေပၚက ဇယား ေလး မွာ ေသခ်ာ မျမင္ရဘူး ဆုိေတာ့ သူ႕ရဲ႕ မူရင္း ဆုိဒ္ ျဖစ္ တဲ့  ဒီ ေနရာ မွာ ေသခ်ာ သြားေရာက္ဖတ္ရွဳ ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာေဘာလံုး ၀ါသနာ ရွင္မ်ားအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ၾကပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းေပးရင္း...........


ေဇာ္သိခၤ

Friday, June 18, 2010

ကမၻာ့ဖလား ပြဲမ်ား အြန္လုိင္းမွ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရေအာင္

အခုတေလာ  ဘေလာ့ေလးက လည္း အတည္တက် မရွိေသးတာနဲ႕ ဘာမွ လည္း မတင္ျဖစ္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဗ်ာ အခုရာသီက ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ ရာသီျဖစ္ေနေတာ့ ေဘာလံုးပြဲကလည္း ၾကည့္ရတာ ဆုိေတာ့ အိပ္ေရးက ပ်က္ အလုပ္က ရွဳပ္ဆုိသလုိ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အခု အဆင္ေျပ တဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ဟုိလွည့္သြား ဒီလွည့္သြားနဲ႕ပဲ ေမာင္လုလင္ရဲ႕ ဆုိဒ္ထဲ ကိုေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကမၻာ့ ဖလားေဘာလံုးပြဲကုိ ေတြက အြန္လိုင္းက ေန တုိက္ရုိက္ၾကည့္လုိ႕ ရတဲ့ လင့္ေလးကုိ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပဲ အဲဒီ လင့္ေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္လည္း စမ္းၿပီး ဖြင့္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေကာ္နက္ရွင္ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ  တုိက္ရုိက္ ၾကည့္လုိ႕ ရေနတာ ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္ အခ်ိန္ျပည့္ သံုးေနရတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မ်ား အတြက္. အဲဒီလင့္ေလး ေတြကုိ ေမာင္လုလင္ ရဲ႕ ဆုိဒ္က ေန တုိက္ရုိက္ ျပန္ကူးၿပီး ျပန္လည္ မွ်ေ၀ ေပးလုိက္ပါတယ္။


Click ! Image to zoom!

၂၀၁၀ ရဲ႕ ကမာၻ႕ ဖလားျပဳိင္ပဲြ စေနတာ ႏွစ္ရက္ေတာင္ ရွိသြားပါျပီ... ကြ်န္ေတာ့ကုိလည္း ကုိၾသခ်စ္က စီပုံးမွာ ေအာ္သြားပါတယ္ .... အခု ကြ်န္ေတာ္ ၾကည့္ေနက် ေနရာကေလး ကုိ ထည့္ေပးလုိက္ပါတယ္ ... အင္တာနက္ speed ကေတာ့ အေတာ္ အသင့္ ရွိရင္ ရပါတယ္ .... 512 MB ေလာက္ဆုိရင္ ကုိ ရပါတယ္ ... တခ်ဳိ႕လုိင္းေတြ ကုိေပါ့ .... ဒါေပမယ့္လည္း ၾကည့္လုိ႕ ေကာင္းပါတယ္ ... ေနရာကေလးေတြ ကေတာ့ ေအာက္မွာပါ ....ေဘာလုံးပြဲ နဲ႕ ပါတ္သတ္လုိ႕ software ေတြကေတာ့ သူက ဘယ္မွာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ software ေတာ့ျဖင့္လုိမယ္ .. အဲဒါကေလးကုိ download ခ်လုိက္ပါ ဆုိျပီးေတာ့ ေျပာပါလိမ့္မယ္ ... အဲဒါကေလး ကုိ run ျပီးေတာ့ၾကည့္ရုံပါပဲ ... အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ .....

1: http://www.myp2p.eu/competition.php?competitionid=∂=sports&discipline=worldcup2010

ပထမေနရာကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကည့္တဲ့ေနရာပါ ခင္ဗ်ာ ..... အဲဒီ့ကုိေရာက္သြားတာနဲ႕ ဒီေန႕ ဘာပြဲေတြ ရွိလဲ ဆုိတာကုိေတြ႕ရပါ့မယ္ ... ပြဲကလည္း ကန္ခ်ိန္ေရာက္ျပီဆုိရင္ အဲဒီ့မွာ ကုိယ္ၾကည့္မယ့္ပြဲရဲ႕ ေဘးဘက္မွာ TV ပုံကေလး ရွိပါတယ္ ... အဲဒါကေလးကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ ... ႏွိပ္လုိက္ရင္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု မွာ လုိင္းေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေတြ႕ရပါမယ္ .. အဲဒီ့မွာ ကုိယ္ ၾကည့္ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ Play ဆုိတာကုိ ႏွိပ္ျပီးေတာ့ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္ ....

2: http://atdhe.net/index.html

ဒီေနရာကေလးကေတာ့ လာေနတဲ့ပြဲကုိၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ လင့္ ကုိ ႏွိပ္ျပီးေတာ့ၾကည့္ရုံပါပဲ ... ကုိယ့္ရဲ႕ internet speed နဲ႕ ၾကည့္လုိ႕ အဆင္ေျပမွာကုိ ေရြးလုိက္ေပါ့ ... :P

3: http://iraqgoals.net/

ဒီေနရာကေလးမွာေတာ့ လာမယ့္ပြဲေတြ ကုိ ေရးထားပါတယ္ .. ကုိယ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ပြဲကုိ ေရြးျပီးေတာ့ ၾကည့္ရုံပါပဲ ...

4: http://www.firstrow.net/sports/football.html

ဒီေနရာကေလးမွာလည္း အေပၚက ေနရာလုိပါပဲ ... ေရြးျပီးေတာ့ ၾကည့္ရုံပါပဲ ....

5: http://www.ustream.tv/discovery/live/sports-soccer

ဒီေလာက္ဆုိရင္ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ...
ကမာၻ႕ ဖလား မွာ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ အသင္းကုိ အားေပးရင္ ရင္ခုန္ၾကပါစုိ႕ဗ်ာ ... Link ေတြကုိ တင္ေပးတာ ေနာက္က်တဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ .. စကားမစပ္ .... ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ စပိန္ ကုိ အားေပးတယ္ဗ် .... :D :)

Source: mglulin


 ေဇာ္သိခၤ

Monday, June 14, 2010

သတၱိခြန္အား ရွိေစခ်င္သည္

ျမတ္စြာဘုရားသခင္
ေဘးအႏၲရာယ္အေပါင္း၏
လြတ္ကင္းရာမွ ကြၽႏု္ပ္ခုိလွဳံပါရေစေၾကာင္း
ဆုမေတာင္းမိပါေစႏွင္႔၊
ထုိ အႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ရသည္႔အခါ
အေၾကာက္အရြ႔ံ မဲ႔သူျဖစ္ဖုိ႔ ဆုိေတာင္းမိပါရေစ။
ကြၽႏ္ုပ္
ဆင္းရဲေ၀ဒနာကုိ ေလ်ာ႔ခ်ဖယ္ရွားဖုိ႔
ကြၽႏ္ုပ္မေတာင္းဆုိ မိပါေစႏွင္႔၊
ထုိေ၀ဒနာကုိ
ခံႏုိင္သည္႔ ေအာင္ႏုိင္သည္႔ ႏွလံုးသား သာရွိပါရေစ။
ကြၽႏ္ုပ္
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဘ၀တုိက္ပြဲမ်ားတြင္
စစ္ကူမဟာမိတ္မ်ားကုိ
မတမ္းတ၊ မရွာေဖြမိပါေစႏွင္႔
ကြၽႏ္ုပ္
ကိုယ္တုိင္ ကုိယ္႔ကုိကုိယ္သာ အားကုိးမိပါရေစ။
ကြၽႏ္ုပ္
အၾကပ္အတည္းမွ ကယ္ဆယ္ေပးပါရန္
မျမည္တမ္းပါရေစႏွင္႔႔၊
ကြၽႏ္ုပ္
ကိုယ္တုိင္ လြတ္ေျမာက္မွဳကုိ
စိတ္ရွည္စြာ ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္ဘုိ႔
ေမွ်ာ္လင္႔ပါရေစ။
ကြၽႏ္ုပ္ေအာင္ျမင္ခ်ိန္တြင္လည္း
သင္၏ဂရုဏာေတာ္ကုိ ခံစားသည္႔
သူရဲေဘာနည္းသူ မျဖစ္ဖုိ႔၊
ကြၽႏု္ပ္
က်ရွဳံးလွ်င္လည္း သင္လက္၏ ဆုပ္ကိုင္မွဳကုိ
ရွာေဖြေတြ႔သူျဖစ္ဖုိ႔
ကြၽႏု္ပ္အား ခြန္အားကုိသာ ေပးသနားပါ။

စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး ဘာသာျပန္ထားေသာ တဂိုး၏ကဗ်ာ ေလး တစ္ပုဒ္ပါ။ ေဖာ္၀ါ့ေမးက ရလုိ႕ ျပန္တင္ေပးလုိက္တာပါ။ 

ေဇာ္သိခၤ

Thursday, June 3, 2010

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေရး


 ေလာက၌ ပတ္၀န္း က်င္ကို ရွဳျမင္တက္ေရးသည္
အေရး ႀကီး၏။

ၾကည့္ေသာအရာကို ေကာင္းစြာျမင္ေရးသည္ ပို၍
အေရးႀကီး၏။

ျမင္ေသာအရာကို သေဘာေပါက္ျခင္းက ထုိထက္
တစ္ဆင့္ျမင့္၏။

တဖန္ ထုိသေဘာေပါက္နားလည္ထားေသာအရာမွ
သင္ခန္းစာထုတ္ယူတက္ေရးသည္လည္း
အေရးႀကီးျပန္၏။

သုိ႕ေသာ္တကယ္ အေရးႀကီးဆံုးကား
ရရွိထားသည့္ သင္ခန္း စာအတုိင္း လက္ေတြ႕
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

 ေဇာ္သိခၤ
 
^ထိပ္ဆံုးသို႕