မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Saturday, February 13, 2010

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႕ခြန္းေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ (စုစည္းမႈ – ၅)

၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလ ျပည္လုံးကၽြတ္ညီလာခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တင္သြင္းခဲ့သည့္

ညီၫြတ္ေရးအဆုိ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

က်ေနာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္န႔ ဲ လူထလု တြ ္လပ္ေရးကို အျမဲတမ္း သစၥာမေဖာက္ဘဲ လုပ္ပါမယ္ဆတို ့ဲအေၾကာင္း

ပဋိညာဥ္ကတိ ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပဋိညာဥ္ေပးထားတဲ့အတုိင္း ညီၫြတ္ေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းရျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း ဆုိေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရးလုပ္တဲ့ကိစၥမွာ တတုိင္းတျပည္လုံး ေသြးစည္းၿပီး

စည္းစည္းလုံးလုံး အလုပ္လုပ္မွ ျဖစ္ႏုိင္မွာမုိ႔ပဲ။ ဒီလုိမလုပ္ရင္ ညီၫြတ္ေရး မရဘူး။ မရဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္

တိုင္းျပည္န႔လဲ ူမ်ိဳး လတြ ္လပ္ေရးဟာ က်က်နန မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ရိွရင္ ညီၫြတ္ေရးကို ပ်က္စီးရာ

ပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္တ့သဲ ူေတ၊ြ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္က ညီၫြတ္ေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ်

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိရင္ ခုန တုိင္းျပည္အတြက္ လူမ်ိဳးအတြက္ အင္မတန္ အသက္စြန္႔စားၿပီး

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရကြ ္သာြ းၾကတ့ ဲ သူေတကြ ို သစၥာေဖာက္ရာ မေလးစားရာက်မွာမိုလို႔ ဒီညီၫြတ္ေရးအဆိုကို

က်ေနာ္တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခုေနအခါမယ္ ဗမာျပည္ဟာ ဘာအလုိဆုံးလဲဆုိလုိ႔ရွိရင္ ညီၫြတ္ေရးလုိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ညီၫြတ္ေရး

လုိသလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဗမာျပည္ဟာ အာဏာပုိင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီး ေခၚ၍

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ဆုိက္ေရာက္ေအာင္ (၀ါ) လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔

လုိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးဆုိေတာ့ကာ က်ေနာ္တုိ႔ လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေထာင္ရမယ္။ အဲဒီ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးက လြတ္လပ္တဲ့တုိင္းႏုိင္ငံ

ထူေထာင္တ့ဲအခါ က်ရင္ ဖ႕ဲြ စည္းပုံ ဥပေဒ အစီအစဥ္ေတြ စီမံရမယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးကို ဘာစနစ္န႔ဲ

အုပ္ခ်ဳပ္မွာလ။ဲ သမၼတစနစ္န႔ ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မလား။ ဘယ္စနစ္န႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မလဲ။ ဘယလ္ ိုတိုင္းျပည္မ်ိဳး

ထူေထာင္မလဲ။ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာ စီစဥ္ရမယ္။ အဲဒီလုိ စီစဥ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ

လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ေပၚလာမယ္။

ဒီေတာ့ကာ ညီၫြတ္ေရးဟာ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ဒီတုိင္းျပည္ ဒီလူမ်ိဳးရဲ႕ အက်ိဳးကုိ

အႀကီးဆုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ လက္နက္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ညီၫြတ္ေရးဆုိတာဘာလဲ နားလည္ဖုိ႔လုိတယ္။

ဒီေတာ့ကာ ဒီအပုိဒ္ ဒီ၀ါက်မွာ ညီၫြတ္ေရးဆုိတဲ့အေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားတယ္။ တူညီေသာအက်ိဳး၊

တူညီေသာအလုပ္၊ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ညီၫြတ္ေရးဆုိတာ ဘာအတြက္

ညီၫတြ ္ရမွာလဲ။ ဘယ္လိုရည္ရယြ ္ခ်က္န႔ ဲ ညီၫြတ္ရမွာလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတာ ရိွရမယ္။

ညီၫြတ္ေရးဆုိတာ ဘာအတြက္ ညီၫြတ္ရမွာလဲ။ ရာထူးယူဖုိ႔ ညီၫြတ္ရမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္

ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ တုိင္းသူျပည္သားေတြကကုိ ႏွိပ္စက္ဖုိ႔ ညီၫြတ္ရမွာလား။ ဘာအတြက္ ညီၫြတ္ရမွာလဲ။

အဲဒီေတာ့ကာ က်ေနာ္လိုခ်င္တ့ဲ ညီၫတြ ္ေရးက တတိုင္းတျပည္လုံး လူတမ်ိဳးလုံးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး၊

လူတမ်ိဳးလုံးရ႕ဲ အက်ိဳး၊ အဒဲ ီလို တူညီတ့ ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ တူညီတ့ဲအက်ိဳး၊ တူညီတ့ဲအလုပ္ အဲဒါေတြကိုရေအာင္၊

အဲဒီလို တူညီတ့ဲအက်ဳိ း တိုင္းသူျပည္သားရေအာင္၊ တူညီတ့ဲ အလုပ္လုပ္တ့ဲ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္၊

ပါးစပ္ကေျပာ႐ုံန႔ဲ မၿပီးဘူး။ ပါးစပ္က ညီၫတြ ္ခ်င္ပါတယ္ ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္မွာလည္း တူရမယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း တူရမယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကုိမွ ညီၫြတ္ေရးလုိ႔ ေခၚထိုက္တယ္။__

ေဇာ္သိခၤ

0 comments:

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕