မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Friday, September 23, 2011

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ...

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ရြာကေလးသည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အလယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚထြန္းေနေသာ ရွည္လ်ားေသာ ျမစ္ရုိးတစ္ေလ်ာက္အတုိင္း တည္ရွိေနေသာ ကၽြန္းႀကီးေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရြာမ်ားထဲမွ ေက်းရြာ တစ္ရြာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕၊ အေနာက္ဘက္ကုိ ထြက္ၾကည့္လုိက္လွ်င္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးပဲ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ဧရာဝတီ ျမစ္ေရလွ်ံေနစဥ္ အိမ္ေအာက္တြင္ ျမစ္ေရမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ အိမ္ေပၚတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဧရာဝတီက ေမြးဖြားလုိက္ေသာ သားဟူ၍ ပင္ ေျပာ၍ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘုိးဘြား၊ ဘီဘင္၊ လက္ထက္ကပင္ ဒီ ဧရာဝတီျမစ္ လယ္ေခါင္ရွိ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေနထုိင္၊ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ ရြာႏွင့္တကြ ထုိကၽြန္းႀကီးေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေက်းရြာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႕သည္လည္း မိခင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ အမွီျပဳ၍ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်အထိ ၾကားေညာင္းခဲ့သည္မွာ ေျပာ၍ပင္ မရႏုိင္ေအာင္ ရွိလွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ငယ္စဥ္ကဆုိလွ်င္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ ေရစီးေရလာ အရမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ေႏြရာသီပင္ျဖစ္ေနပါေစ… ဧရာဝတီျမစ္ေရတို႕ သည္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ပဲ တည္ရွိၿပီး ထုိျမစ္ေရမ်ားကုိပဲ စဥ္ဆက္မျပက္ အသံုးျပဳ ၾကရပါသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး အတြက္ ဆုိလွ်င္ ထုိကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံမ်ားမွာလည္း ဧရာဝတီ ျမစ္ေရတက္စဥ္ တြင္ ျမစ္အတြင္း ေရစီးႏွင့္ အတူ ေမ်ာပါလာေသာ ႏွဳန္းေျမမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်းရြာမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းၿပီး လွ်င္ အနိမ့္ပုိင္းက်ေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ခုိေအာင္းက်န္ရစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္လည္း အနည္းငယ္စီ ေမ်ာပါေသာင္တင္ေနရစ္ရပါသည္။ ထုိေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ား အားလံုးသည္ ထုိသုိ႕ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါလာေသာ ႏုန္းေျမမ်ားကုိ အမွီျပဳ၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ ေနထုိင္လာခဲ့သည္မွာ လည္း ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ ရွိေနပါသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရသည္ ျမစ္ေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ တစ္ခါတရံတြင္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ကၽြန္းမ်ားကုိ ေရတုိက္စား ကမ္းပါးၿပိဳမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႕ ကမ္းပါးၿပိဳ တုိက္စားလုိက္ေသာ ေျမမ်ားသည္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေျမႏုမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြန္းလာေလ့ ရွိသည့္ အတြက္ ထုိေျမႏုမ်ားေပၚထြန္းရာ ေနရာသည္ ထုိေဒသရွိ ေက်းမ်ား၏ ပုိင္နက္အသီးသီးတြင္ ေပၚထြန္းလာၿပီး ထုိသုိ႕ ေျမႏုေပၚထြန္းလာေသာ ေျမမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ ေက်းရြာ ပုိင္နက္ အတြင္းတည္ရွိလွ်င္ မိမိတုိ႕ ရြာရွိ အိမ္ေျခ ဦးေရအတုိင္း ရသေလာက္ကုိ ခြဲေဝ ယူၾကရပါသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ ေျမႏုမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း ၊ လက္ရွိေျမမ်ားေပၚတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ၏ ေကာင္းမြန္းစြာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း လာျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ တင္က်န္ရစ္ေသာ ႏုန္းသားမ်ားသည္ သဘာဝတရားႀကီး၏ ဖန္တီးေပးမွဳ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုိေျမၾသဇာမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနၾကရသည္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူတုိ႕အတြက္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕မွဳ ျဖစ္ၾကရပါသည္။

ထုိသုိ႕ စီးပြားေရး အဆင္ေျပစြာ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိေက်းရြာမ်ားအားလံုး နီးပါးသည္.. ယခုအခါ သဘဝတရားႀကီး၏ ေဖာက္ျပန္မွဳမ်ား၊ လူသားတစ္ခ်ဳိ႕တုိ႕၏ အတၱ၊ ေလာဘတုိ႕ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ က်န္းမာေရး စတင္ေဖာက္ျပန္လာသည့္ အတြက္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကရေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူတုိ႕သည္လည္း စီးပြားေရး အဆင္မေျပမွဳမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပုိမုိ က်ပ္တည္း လာေနၾကပါသည္။ ဟုိးယခင္က ဆုိလွ်င္ ထုိကၽြန္းေပၚရွိ ေက်းရြာ တုိ႕သည္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးမွာ တည္ရွိေနထုိင္ၾကရသည့္ အတြက္ ေက်းရြာ တစ္ရြာလွ်င္ ေရတြင္း တစ္တြင္းေလာက္ပဲ ရွိၾကပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းမွ ေရမ်ားကုိသာ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳၾကရပါသည္။ ဝါဆုိ၊ ဝါေခါင္ဆုိလွ်င္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ ကၽြန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ား အားလံုးေပၚသို႕ ျမစ္ေရမ်ားဖံုးလြမ္းသြားေအာင္ လွ်ံတက္သည့္အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ေရကုိ အသံုးျပဳ၍ စုိက္ပ်ဳိးရေသာ စပါးမ်ားသည္လည္း ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္စြာနဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ ထုိသုိ႕ ျမစ္ေရလ်ံေအာင္ တက္ခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြန္းေပၚရွိ လုပ္စားေျမမ်ားသည္လည္း ႏုန္းပုိ႕ေျမမ်ားႏွင့္အတူ.. အစုိဓာတ္မ်ား အၿမဲရွိေနသည့္အတြက္ ေျမပဲႏွင့္ တျခား သီးႏွံမ်ဳိးစံု စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္လည္း ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္….


ယခုအခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္အထက္ပုိင္းရွိ တံတားတည္ေဆာက္မွဳမ်ား၊ ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ အလုပ္အကုိင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႕ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ က်န္းမာေရး စတင္ ခ်ိဳ႕တည့္လာသည့္ အတြက္ သဲေသာင္မ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေက်းရြာမ်ားအနီးတြင္လည္း ေႏြရာသီဆုိလွ်င္ ျမစ္ႏွင့္ အေတာ္ႀကီးကုိ အလွမ္းကြာေဝးသြားၾကရပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေက်းရြာတုိင္းရွိ အိမ္တုိင္းလုိလုိတြင္ လက္လွဳပ္ဘံုဘုိင္ေရတြင္းမ်ားကုိ တူး၍ အသံုးေနၾကရပါသည္။ ဒီ့ထက္ ဆုိးေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ ဝါဆုိ၊ ဝါေခါင္သုိ႕ ေရာက္လာေသာ္လည္း ကၽြန္းမ်ားေပၚသုိ႕ ျမစ္ေရ ဖံုးလႊမ္းျခင္း မရွိသည္မွာ သံုးေလးႏွစ္သုိ႕ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ အမွီျပဳ၍ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကရေသာ ထုိေက်းရြာမ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားအားလံုးသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမွဳမ်ား ျဖစ္ေနရပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ဧရာဝတီျမစ္ရုိးတစ္ေလ်ာက္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႕သည္လည္း ထုိသုိ႕ေသာ အခက္အခဲ မ်ား ျဖစ္ၾကရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါသည္။

ထုိသုိ႕ေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား အားလံုးဆီမွ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ဆန္၊ စပါးမ်ား မျဖစ္ထြန္းသည့္အတြက္ ေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ား စီးပြားေရး အဆင္မေျပျဖစ္ၾကသလုိ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဆန္၊စပါးႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကုိ ေစ်းႀကီးပဲ၍ ဝယ္ယူစားသံုးရသျဖင့္… ျပည္သူတုိ႕၏ စီးပြားေရးမွာ ပုိမုိ၍ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ… သဘာဝတရားႀကီးက ဖန္ဆင္းေပးလုိက္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ႏွင့္တကြ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေတာေတာင္မ်ား ပ်က္သုန္းရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမစ္ရုိးတစ္ေလ်ာက္ရွိ ျပည္သူတို႕၏ အသက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ဧရာဝတီျဖစ္ႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အသက္ျဖစ္သလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အသက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု အခါ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီးကုိ ပိတ္၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္မွာ မလြဲမေသြျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း… ဆည္တည္ေဆာက္မွဳသည္ ယခုမွ စတင္တည္ေဆာက္ကာစပင္ျဖစ္လင့္ကလား ဧရာဝတီျမစ္၏ အေျခအေနသည္ ယခင္ကႏွင့္ မတူ ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲ မွဳမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာသည့္ အျပင္ ျမစ္ေရ အေျခအေနမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့နည္း လာလ်က္ရွိေနပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမစ္အတြင္း သဲေသာင္ျပင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမွဳမွာလည္း ပုိ၍ ပင္ မ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ တပုိတြဲ ၊ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသုိ႕ ျဖတ္သန္းသြားလာဖူးသူမ်ား ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္လည္း တက္ႏုိင္သည့္ဘက္မွေန၍ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထာဝရ တည္ၿမဲ စီးဆင္း ေနႏုိင္ ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အသက္ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းျပည္၏ အသက္ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အသက္ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ ေသြးစည္းညီညြတ္မွဳျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာဆုိေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လူမ်ဳိးစုမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားရေအာင္… ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထာဝရ ရွင္သန္ စီးဆင္းႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလံုးမွာတာဝန္ ရွိတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလံုးကေနမွ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေနေသာ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႀကီးကုိ ဆက္လက္ၿပီး မလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ရန္အတြက္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ကိစၥကုိ ကန္႕ကြက္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ဤေနရာကေနမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဆႏၵေတြကုိ ဘေလာ့ဂ္ဂါအားလံုးတုိ႕ႏွင့္ ထပ္တူ ထပ္မွ် ေဖာ္ထုတ္လုိက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဧရာဝတီအေၾကာင္းကုိ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေရးထားတဲ့ ပထမအေမ ဧရာဝတီ ကုိလည္း ဒီေနရာေလးမွာ ဧရာဝတီျမစ္ရွဳ႕ခင္း ပံုကေလးမ်ားႏွင့္တကြ သြားဖတ္လုိ႕ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ခင္မင္စြာျဖင့္...

ေဇာ္သိခၤ

19 comments:

KMC@ခ်င္းေလး said...

အမွန္ေတြခ်ည္းပါပဲဗ်ာ။ကိုေဇာ္သိခၤကန္႔ကြက္တာကိုခၽြန္းခ်က္မရွိေထာက္ခံပါတယ္။
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကိုေရွးရွဴေသာအားျဖင့္ဤစီမံကိန္းကိုလံုးဝကန္႔ကြက္ပါတယ္။
ေလးစားလ်က္ပါအစ္ကိုေရ။

SHWE ZIN U said...

kztk ေရ

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ ေသြးစည္းညီညြတ္မွဳျဖစ္သည္။

မွန္လိုက္ေလ
ဧရာဝတီ ကို ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ၾကမယ္

ခင္မင္တဲ႕
ေရႊစင္ဦး

ေကာင္းမြန္၀င္း said...

ေအာ္ ...တကယ္႔ကို ဧရာ၀တီထဲမွာကို ေမြးဖါြးႀကီးျပင္းလာတာပဲ။
ရြာေလးအေႀကာင္းေရးထားတာကိုမ်က္စိထဲမွာျမင္ေယာင္မိတယ္။

လင္းဦး(စိတ္ပညာ) said...

ဒီေလာက္ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႕ ၂၀% လဲယူရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္ လုပ္ရပ္ကို အံ့ၾသမိသည္။

mstint said...

'ျမစ္ဧရာ' လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားၿပီး ထာဝရေအးခ်မ္းစြာစီးဆင္းႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနမိပါရဲ႕ ေမာင္ေဇာ္သိခၤေရ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

တစ္ကယ္ပဲအဲဒီေနရာမွာေမြးဖြားခဲ႔တာေပါ႔ေနာ္....
ေရးျပထားတဲ႔ရြာေလးအေၾကာင္းကမ်က္စိထဲကုိ
ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမင္ရပါတယ္....
ျပည္သူအားလုံးရဲ့ကန္႔ကြက္မႈကုိ jas လဲ
အျပည္႔အ၀ေထာက္ခံပါတယ္။
ခင္မင္တဲ႔ jas

ျမေသြးနီ said...

ဧရာ၀တီကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ...။
ဒီေျမမွာေန ဒီေရကိုေသာက္ၿပီး
ဧရာ၀တီကို ေက်းစြပ္ေနၾကတာ ရင္နာတယ္..။
ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို အၾကြင္းမဲ့ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ထပ္ဆင့္ ေထာက္ခံပါတယ္..။

seesein said...

ဧရာေဘးမွာေန ဧရာေရကိုေသာက္
ဧရာရဲ႕ေက်းဇူး အထူးမေမ့ပါ
ဧရာ၀တီ ထာ၀ရ စီးဆင္းေစဖို႕
ျမန္ျပည္သား အားလံုး မာန္အဟုန္နဲ႕
ကန္႕ကြက္ၾကပါစို႕...


ခင္မင္တဲ့
seesein

seesein said...

ဧရာေဘးမွာေန ဧရာေရကိုေသာက္
ဧရာရဲ႕ေက်းဇူး အထူးမေမ့ပါ
ဧရာ၀တီ ထာ၀ရ စီးဆင္းေစဖို႕
ျမန္ျပည္သား အားလံုး မာန္အဟုန္နဲ႕
ကန္႕ကြက္ၾကပါစို႕...


ခင္မင္တဲ့
seesein

seesein said...

ဧရာေဘးမွာေန ဧရာေရကိုေသာက္
ဧရာရဲ႕ေက်းဇူး အထူးမေမ့ပါ
ဧရာ၀တီ ထာ၀ရ စီးဆင္းေစဖို႕
ျမန္ျပည္သား အားလံုး မာန္အဟုန္နဲ႕
ကန္႕ကြက္ၾကပါစို႕...


ခင္မင္တဲ့
seesein

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္မွဳကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး အဓြန္႕ရွည္ပါေစ ...

ေမသိမ့္သိမ့္ ေက်ာ္ said...

နာမက်န္းျဖစ္လာတဲ့ ဧရာဝတီကို ကုစားေပးဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဧရာဝတီကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါလို႔...

ညီရဲ said...

ကၽြန္ေတာ္လဲ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးနားက ရြာေလးတစ္ရြာမွာ ေနတာပါအစ္ကို...
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့က ဧရာဝတီရဲ ့တန္ဖိုးကို ပိုတန္ဖိုးထားရမယ္ မဟုတ္လား အစ္ကို...
ကၽြန္ေတာ္လဲ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အျပင္းအထန္ ရႈတ္ခ် ကန္ ့ကြက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...

PhyoPhyo said...

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။
ဧရာ၀တီ အျမဲ ရွင္သန္ပါေစ။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

အားလံုးနဲ႔ သေဘာတူညီစြာဘဲ ဧရာဝတီပ်က္စီးမဲ႔အေရးကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္
ကိုယ္႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ သဘာဝအလွပဆံုးေနရာမွာ ဆည္ေဆာက္တာလည္း မျဖစ္သင္႔သလို ဧရာဝတီကို ေငြေၾကးအတြက္ ေရာင္းစားတာလည္း မျဖစ္သင္႕ပါဘူး။ တာဝန္သိသူတိုင္း ကန္႔ကြက္ၾကရမွာပါ

အင္ၾကင္းသန္႕ said...

ကိုေဇာ္သိခၤေရ....ဧရာ၀တီၿမစ္ၾကီးေပၚမွာ ေမြးဖြားလာတဲ့ ဧရာ၀တီရဲ႕ သားတစ္ေယာက္က မိခင္ဧရာ၀တီနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ၿဖစ္ေပၚေနမႈေတြ၊ ေနာင္ၿဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို အခုလို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အေသးစိတ္ေလး ေရးၿပထားတာ သိပ္ဖတ္လို႕ေကာင္းပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ႕အေမ့ကို ကယ္တင္ၾကမယ္။

ခင္မင္စြာၿဖင့္
အင္ၾကင္းသန္႕

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ဧရာဝတီဆုိသည္မွာ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အသက္ျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို လံုးဝ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

သတုိး said...

Ayeyarwady is the life-blood of Myanmar people.
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲမွာေရးထားတာေလ။ ခုေတာ့ အေျပာတျခား၊ အလုပ္တျခားပဲ...။
သတုိး

mabaydar88 said...

ဟိုင္းးးးးးးးးးးးး

မေရာက္ျဖစ္တာလည္းၾကာ..သြားပါသည္..။ အခုေတာ့ တခုတ္တရ လာဖတ္ပါတယ္... ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလည္း နားလည္မႈရွိရွိနဲ႕ ရပ္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္.. ေရးခ်င္တာ အမ်ားႀကီးပါ...ေနာင္မွပဲလာပါေတာ့မယ္..။ အခုေတာ့ ဆရာထင္လွေျပာထားတဲ့ ျမစ္ဆံုေရကာတာေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္မဲ့ အက်ိဳးအျပစ္ေလးမ်ားကို ထားခဲ့ေပးပါတယ္.. အားလံုးက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရတာေပါ့..။

မေဗဒါ (၈၈)


၁ ။ျမစ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။
၂ ။သန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစသည္။
၃။ျမစ္က်ဳိးအင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔က်က္စားတတ္ေသာ ငါးမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၄ ။ႏုန္းပို႔ခ်မႈကို ပ်က္ျပားေစသည္။
၅ ။တမံက်ဳိးေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ တမံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ အိုးအိမ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၆ ။ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားၿပီး ပမာဏၾကီးမားေသာ တမံမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးအျမတ္ မ်ားသည္ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိပါ။
၇ ။ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးေစပါသည္။
၈ ။သဘာဝေရစီးႏႈန္း၊ ႏုန္းအနည္အနစ္ႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစသည္။
၉။ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးမႈအားလံုးအား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
၁၀ ။ႏွစ္စဥ္ေရၾကီးမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွစ္မ်ားစြာၾကာမွ တခါတရံျဖစ္ေပၚေသာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ကိုမူ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။
၁၁ ။တမံအနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၁၂။ ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္မဟုတ္ပါ။
၁၃ ။ေရေလွာင္ကန္သည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊင့္ပါသည္။
၁၄။ေနစြမ္းအင္ကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီနည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးျပဳပါက တမံမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။
၁၅ ။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းသည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။
၁၆ ။ေဂဟဆုိင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ တည္ေဆာက္ ေရး၏ အက်ဳိးတရားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။
၁၇ ။တမံႀကီးသည္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားပါသည္။

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕