မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာပုိ႕သလုိက္ပါတယ္။

Wednesday, November 4, 2009

Mozilla Firefox shortcut keysShortcut KeysDescription
Alt + Left ArrowBack a page.
BackspaceBack a page.
Alt + Right ArrowForward a page.
F5Refresh current page, frame, or tab.
F11Display the current website in full screen mode. Pressing F11 again will exit this mode.
EscStop page or download from loading.
Ctrl + (- or +)Increase or decrease the font size, pressing '-' will decrease and '+' will increase.
Ctrl + EnterQuickly complete an address. For example, type computerhope in the address bar and press CTRL + ENTER to get http://www.computerhope.com.
Shift + EnterComplete a .net instead of a .com address.
Ctrl + Shift + EnterComplete a .org address.
Ctrl + Shift + DelOpen the Clear Data window to quickly clear private data.
Ctrl + DAdd a bookmark for the page currently opened.
Ctrl + IDisplay available bookmarks.
Ctrl + JDisplay the download window.
Ctrl + NOpen New browser window.
Ctrl + PPrint current page / frame.
Ctrl + TOpens a new tab.
Ctrl + F4 or Ctrl + WCloses the currently selected tab.
Ctrl + Shift + TUndo the close of a window.
Ctrl + TabMoves through each of the open tabs.
SpacebarMoves down a page at a time.
Shift + SpacebarMoves up a page at a time.
Alt + Down arrowDisplay all previous text entered in a text box and/or available options on drop down menu.

Shortcut keys main page -zawtk..

2 comments:

Anonymous said...

Hola,
Todo dinбmica y muy positiva! :)

[url=http://www.tat4free.com/]Worker[/url]

Anonymous said...

Hey, I can't view your site properly within Opera, I actually hope you look into fixing this.

 
^ထိပ္ဆံုးသို႕